Regulamin

I Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie baltyckie.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu z Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.

II Odpowiedzialność

Niniejszym informujemy, że choć nasza firma dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentów, jak również utrzymania ich standardu, nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Apartamentów, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Ponadto nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Klienta podczas jego pobytu w Apartamencie.

III Rezerwacja

3.1. Rezerwacja Apartamentu wymaga:

  1. a) Złożenia rezerwacji wybranego apartamentu w panelu rezerwacyjnym, umieszczonym na stronie internetowej baltyckie.pl w zakładce REZERWACJA.
  2. b) Wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego bezpośrednio poprzez panel rezerwacyjny lub przelewem na wskazane w formularzu konto bankowe.

3.2. W przypadku wyboru opcji samodzielnego przelewu Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja uzyskuje status „przyjętej” w momencie zaksięgowania wpłaty na ww. konto bankowe. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od rezerwacji oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.

3.3. Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałe 70% wartości rezerwacji gotówką, za pomocą kart płatniczych (obsługa kart za pomocą terminala) lub przelewem (okazując dowód wpłaty) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w momencie odbioru kluczy do Apartamentu.

3.4. Zasady zwrotu wpłaconego zadatku mogą być różne i są określane każdorazowo w momencie dokonywania rezerwacji.

3.5. W razie jakichkolwiek problemów z rezerwacją lub płatnością Klient powinien skontaktować się telefonicznie (+48 501 665 981) lub mailowo (kontakt@baltyckie.pl) z Apartamenty Bałtyckie

3.6. Apartamenty Bałtyckie zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia osób, które podczas poprzednich pobytów rażąco naruszyły Regulamin.

IV Zmiany w rezerwacji

Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Apartamenty BAŁTYCKIE. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów pobytu. Klient informuje telefonicznie (+48 501 665 981) lub mailowo (kontakt@baltyckie.pl) Apartamenty Bałtyckie o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Apartamenty Bałtyckie zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Niewykorzystanie rezerwacji bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu, z przyczyn niezależnych od Apartamenty Bałtyckie, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

V Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Apartamenty Bałtyckie obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.

VI Zasady pobytu

6.1. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

6.2. Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie (+48 516 956 758) lub mailowo (biuro@baltyckie.pl) Apartamenty Bałtyckie o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu w celu umówienia godziny odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie (+48 516 956 758) osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

6.3. Przekazanie kluczy do Apartamentu odbywa się do godziny 20:00. Przyjazd Klienta poza godzinami pracy recepcji oraz jego zakwaterowanie jest bezpłatny oraz zostanie przeprowadzony przy użyciu skrytki na klucze (tzw. kluczomatu). Klient otrzyma od pracownika recepcji kod do kluczomatu celem odbioru kluczy do apartamentu.

6.4. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 516 956 758) wszelkich niezgodności lub usterek w ciągu godziny od otrzymania kluczy do apartamentu. Wszelkie zgłoszenia zostaną możliwie szybko usunięte przez pracowników Apartamenty Bałtyckie (max. w ciągu 24h od zgłoszenia). W przypadku terminowego usunięcia niezgodności oraz usterek, Klient nie ma prawa do roszczeń wynikających z tego tytułu.

6.5. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 516 956 758)  wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Klienta wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem, zgodnie z wyceną pracowników Apartamenty Bałtyckie.

6.6. Zgubienie kluczy wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200zł.

6.7. Klient nie posiada prawa do przekazywania kluczy oraz udostępniania apartamentu osobom trzecim.

6.8. Gość odpowiada za zabezpieczenie apartamentu w trakcie jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien).

6.9. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek urządzeń niestanowiących elementów wyposażenia, zasilanych energią elektryczną lub gazową i mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, w szczególności: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.

6.10. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu. W razie naruszenia tego punktu Apartamenty Bałtyckie ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

6.11. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 06:00). W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Apartamenty Bałtyckie, osoba reprezentująca Apartamenty Bałtyckie ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

6.12. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Apartamenty Bałtyckie. Wymeldowania można dokonać w godzinach 08:00-10:00 bez dodatkowych opłat. Wyjazd Klienta po godzinie 10:00 obciążany jest dodatkową opłatą w wysokości 100zł za każdą rozpoczętą godzinę. Aby ustalić godzinę wyjazdu i zwrotu kluczy należy skontaktować się telefonicznie (+48 516 956 758) lub mailowo (kontakt@baltyckie.pl) dzień przed planowanym wyjazdem.

6.13. Klient pozostawia Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie – według wyboru Apartamenty Bałtyckie.

6.14. Obiekt ma prawo do ustalenia kaucji za pobyt w wysokości 500,00zł w okresie sylwestrowym (tj. dla pobytów między 27 grudnia a 3 stycznia).

6.15. Obiekt nie wyraża zgody na organizowanie pobytów rozrywkowych (urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich) bez uprzedniego otrzymania zgody obiektu. Zachowuje również prawo do pobrania kaucji w wysokości do 2000,00zł na poczet ewentualnych szkód/zniszczeń. Opłata ta rozliczana jest na koniec pobytu po uprzednim odbiorze apartamentu od Klienta.

VII Palenie

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jest ono możliwe jedynie na balkonie bądź tarasie.

VIII Zwierzęta domowe

W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych.

IX Płatności i ceny

9.1. Wszystkie ceny usług świadczonych przez Apartamenty Bałtyckie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

9.2. Opłata uiszczana przez Klienta zawiera opłaty za media (woda, prąd, ogrzewanie, Internet, telewizja kablowa).

9.3. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT za pobyt konieczne jest podanie dokładnych danych przy dokonywaniu rezerwacji lub pracownikowi Apartamenty Bałtyckie w trakcie procesu zameldowania w apartamencie.

X Obiekt zastępczy

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Apartamenty Bałtyckie rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Apartamenty Bałtyckie ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mający charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Apartamenty Bałtyckie, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

XI Dane osobowe

Apartamenty Bałtyckie informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

XII Reklamacje

12.1. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

12.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie do biura Apartamenty Bałtyckie, ul. Na Wydmie 1, 76-270 Ustka.

12.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

12.4. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy.

XIII Wybór prawa

Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby Apartamenty Bałtyckie

Apartamenty Bałtyckie - Najlepsze apartamenty w Ustce
Zadzwoń: +48 516 020 760
PL

Biuro Obsługi Klienta

Witaj, z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania lub zarezerwujemy dla Ciebie dogodny termin pobytu w naszych apartamentach.

Zadzwoń:

516 020 760

Promocje

Jesień nad morzem
Kolorowa Jesień

-15 %

Kobieta rozpakowująca prezent
Magiczne Boże Narodzenie

-30 / noc

Butelki szampana
Wystrzałowy Sylwester 2018/19

-40 / noc

Dzieci bawiące się w śniegu
Zimowe szaleństwo

-15 %

Dzieci leżące na trawie
Weekend majowy

-10 %

Wczasy nad morzem
Powitanie Lata 2019

-20 %

Zapisz się do naszego Newslettera a wyślemy Ci specjalny kod rabatowy

Dziękujemy!

Wysłaliśmy do Ciebie link potwierdzający

W kolejnej wiadomości otrzymasz kod

Jeśli wiadomość nie dotarła, oznacza to, że Twój email znajdował się już w bazie

Zapisz się do naszego Newslettera a wyślemy Ci specjalny kod rabatowy

Dziękujemy!

Wysłaliśmy do Ciebie link potwierdzający

W kolejnej wiadomości otrzymasz kod

Jeśli wiadomość nie dotarła, oznacza to, że Twój email znajdował się już w bazie